Informace dle zák. 90/2012 Sb.

Představenstvo BKB Metal, a.s.

se sídlem Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

svolává

Řádnou valnou hromadu

akcionářů společnosti BKB Metal, a.s., která se bude konat ve čtvrtek 14. června 2018, 1500 hodin, v budově sídla společnosti BKB Metal, a.s., na adrese Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, číslo dveří 208.

Pořad řádné valné hromady:

  1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
  2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva dozorčí rady společnosti
  4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 (Výroční zpráva)
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2017
  6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
  7. Schválení auditora účetní závěrky za rok 2018
  8. Závěr