Informace dle zák. 90/2012 Sb.

Představenstvo BKB Metal, a.s.

se sídlem Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

svolává

Řádnou valnou hromadu

akcionářů společnosti BKB Metal, a.s., která se bude konat ve čtvrtek 6. června 2019, 1500 hodin, v budově sídla společnosti BKB Metal, a.s., na adrese Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, číslo dveří 208.

Pořad řádné valné hromady:

 1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
 2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva dozorčí rady společnosti
 4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 (Výroční zpráva) a její schválení
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2018
 6. Zpráva představenstva konsolidovaná za rok 2018
 7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
 9. Rozhodnutí o vyplacení dividend z nerozděleného zisku minulých let
 10. Schválení auditora účetní závěrky za rok 2019
 11. Volba nového člena dozorčí rady
 12. Závěr